ANBI

Naam:

Onafhankelijke Baptisten Gemeente “Immanuël”

 

RSIN (fiscaalnummer):

8025.35.392

 

Adres:

Norgerweg 7

8433 LL  Haulerwijk

 

Doelstelling:

“Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed,

en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters door zijn God en Vader,

Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen.”     

(Openbaring 1: 5b, 6)

Wij aanvaarden als grondslag de Waarheid Gods, zoals die in de Bijbel, Gods Woord, tot ons komt

(2 Timotheüs 3:16, Johannes 17:17).

Wij geloven en belijden:

–     dat ieder mens door de zondeval (Genesis 3 en Romeinen 3:9-18) onder Gods oordeel is;

–     dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft (Johannes 3:16) als verlossing van de zonde;

–     dat iemand alleen deel kan hebben aan de verlossing, die in Christus is, door persoonlijk geloof en bekering(Johannes 3:36);

–     dat ieder die de Here Jezus Christus aangenomen heeft (Johannes 1:12), wedergeboren is en inwoning ontvangen heeft van de Heilige Geest (Efeziërs 1:13,14),

behoort tot het lichaam van de Here Jezus Christus (Hij is het Hoofd) en door de doop in Jezus Christus(Romeinen 6:3-6) een nieuwe schepping is geworden

        (2 Korinthiërs 5:17), van welke zekerheid hij of zij openlijk getuigenis geeft door zich te laten dopen in water;

–     dat het Avondmaal de tafel des Heren is (1 Korinthiërs 10:21) tot Zijn gedachtenis (1 Korinthiërs 11:23-26)waaraan Hij al de Zijnen nodigt

        (1 Korinthiërs 11:28,29).

Wij stellen ons tot doel de Naam van de Here Jezus Christus te verkondigen (Handelingen 1:8),

Hem groot te maken, Hem te blijven verwachten (1 Tessalonicenzen 1:9,10)

en de gelovigen op te bouwen in het allerheiligst geloof en toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus (Efeziërs 4:12-16).

 

Wij erkennen als Heer en Hoofd van de gemeente de Zoon van God (1 Korinthiërs 12), onze Here Jezus Christus ,

die Zijn Gemeente leidt door Zijn Heilige Geest (Johannes 16:13-15).

 

In afhankelijkheid van Hem erkennen wij oudsten. De oudsten geven leiding aan de gemeentelijke arbeid (1 Timotheüs 3:1-7 en Titus 1:6-9).

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Zie de doelstelling

 

Functie van de bestuurders:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

 

Het beloningssysteem:

De bestuursfuncties zijn allen vrijwilliger functies, hiervoor is geen beloning. Voor gastsprekers die een prediking verzorgen is een vergoeding vastgesteld die bestaat uit een reiskostenvergoeding en een sprekerstarief.

Voor de vrijwilligers is er een vrijwilligers regeling.

De activiteiten:

  • Samenkomsten op de eerste dag van de week
  • Bijbelstudie om de 14 dagen
  • Bidstonden om de 14 dagen
  • Hét Aanbod, Evangelische Boeken en Muziek
  • Aanbieden van de predikingen op de WEB site
  • Ondersteunen van zendelingen

 

Financiële verantwoording    
         
Baten en Lasten 2022      
         
         
     
Baten        
  Opbrengsten uit bezittingen 4.242,00  
  Bijdragen gemeenteleden 21.802,23  
    Totaal baten   26.044,23
         
Lasten      
  Lasten gebouw   7.172,56  
  Overige lasten   7.073,76  
    Totaal lasten   14.246,32
         
  Resultaat (Baten – Lasten)   11.797,91