Overdenking

OVERDENKING

  

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.

 Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen.

Johannes 16:14,15

Niet zolang geleden hebben we stilgestaan bij de Pinksterdag. In het bovenstaande spreekt de HEERE Jezus over de Heilige Geest die zal komen nadat de HEERE Jezus zelf naar de hemel is gegaan.

Als we spreken over de HEERE Jezus dan is dit door de werking van de Heilige Geest;

HIJ ZAL MIJ VERHEERLIJKEN.

In het onderstaande staan Bijbelteksten met daaronder de samenvatting. Dit gaat over het werk van de Heilige Geest in de gelovige:

Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.

Johannes 3:3,5

Zie ook: Titus 3:5

– HIJ zorgt voor de Wedergeboorte en gaat in je wonen

Romeinen 8:2

– HIJ maakt de gelovige “vrij van de wet van zonde en

dood”

Efeze 3:16

– HIJ versterkt de gelovige

Want allen die door [de] Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

Romeinen 8:14-16

– HIJ leidt ons naar een heilig leven

Romeinen 8:16

– HIJ getuigt samen met de geest van de gelovige dat wij een kind van God zijn

Johannes 16:13

– HIJ leidt in al de Waarheid

Johannes 14:26

– HIJ brengt in herinnering

1 Korinthe 2:1-5 en 1 Thessalonicenzen 1:5

– HIJ geeft kracht om de waarheid die ons geleerd is aan anderen door te geven

Judas 1:20

– HIJ leert ons bidden

Efeze 5:18-20

– HIJ zet ons aan tot dankzegging

Filippenzen 3:3

– HIJ zet ons aan en leid ons tot aanvaardbare aanbidding

Handelingen 13:2-4

– HIJ roept de gelovige op om te werken voor de HEERE Jezus

Romeinen 8:11

– HIJ maakt het sterfelijke lichaam van de gelovige levend.

1 Korinthe 2:9-14

– HIJ openbaart “de diepten van God” en door HEM kunnen we Zijn WOORD juist interpreteren

Handelingen 8:27-29 en 16:6,7

HIJ geeft praktische leiding in het dagelijks leven.

Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Tegen zulke dingen is geen wet.  Maar zij die van Christus <Jezus> zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. Als wij door [de] Geest leven, laten wij ook door [de] Geest wandelen..

Galaten 5:22-26

De vrucht van de Geest wordt zichtbaar in het leven van de gelovige

 

Luut Lise

Teksten: NT: Telos Vertaling