Overdenking

OVERDENKING

 De last van Damaskus. Ziet, Damaskus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij,

maar zij zal een vervallen steenhoop zijn.

Jesaja 17:1

Een bijzondere profetie over de stad Damaskus.

 

“De Bijbel zegt dat Damascus zal verdwijnen van het aardeoppervlak en zal worden tot een ruïne (Jesaja 17:1). Op hetzelfde moment zullen grote delen van Noord-Israël ook in puin liggen (Jesaja 17:3).

En de vesting zal ophouden van Efraïm, en het koninkrijk van Damaskus, en het overblijfsel der Syriërs; zij zullen zijn gelijk de heerlijkheid der kinderen Israëls, spreekt de HEERE der heirscharen.

Jesaja 17:3

Nu, voordat je denkt en zegt dat deze profetie al was vervuld in Oudtestamentische tijden, houd dit in gedachten… Deze passage zegt dat Damascus zal ophouden te bestaan als een stad (Jesaja 17:1). Het zal volkomen en volledig vernietigd worden. Toch is Damascus nog steeds een van de oudste continu bewoonde steden. Haar geschiedenis gaat meer dan 5000 jaar terug. Het 2600 jaar oude boek van Jesaja is zelf nieuw te noemen ten opzichte van Damascus! Deze profetie moet nog vervuld worden.” (1)

 

“Dit kan inderdaad tot vervulling van de profetie leiden.
‘We kennen de exacte datum niet’, verteld de Amerikaanse presentatrice Jan Markell, die een radioprogramma over de eindtijd presenteert, aan de Chicago Sun-Times. ‘Het is nogal gewaagd om te zeggen dat de profetie nu in vervulling gaat.’ ‘Ik durf wel te zeggen dat het daar uiteindelijk toe kan leiden.’ Een aanval met een chemisch wapen kan de stad ‘onbewoonbaar’ maken. Jesaja’s typering ‘doods en uitgestorven’ zou dan op zijn plaats zijn.”
(2) (3)

De LSB13 (Leidse Studiebijbel) vertaling:

Zie, Damaskus wordt weggenomen uit de rij der  steden, en wordt een bouwval; haar steden zijn verlaten voor immer, worden prijsgegeven aan de kudden,  die er neerliggen, door niemand opgeschrikt.

Jesaja 17:1,2

De eerste keer dat deze stad wordt genoemd in de Bijbel is in:

En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze; en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damaskus.

Genesis 14:15

In het Nieuwe Testament is Saulus op weg naar Damascus om de mensen van De Weg gevangen te nemen.

Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hogepriester en vroeg hem om brieven naar Damaskus, voor de synagogen, om, als hij er vond die van de Weg waren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen.

Handelingen 9:1,2

Hetgeen Saulus deed om de mensen gevangen te nemen gebeurt ook in onze tijd. Damascus is een stad waar de oorlog heerst, vanaf 2011, en er al velen zijn gedood. Vele woningen zijn getroffen en niet meer bewoonbaar.

De strijd gaat door. Volgens de profetie van Jesaja zal er uiteindelijk sprake zijn van een totale vernietiging.

 

Als we verder lezen in Handelingen 9 zien we echter dat de HERE Jezus zich op een bijzondere wijze bekend maakt aan Saulus

Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damaskus naderde; en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel; en hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?

En hij zei: Wie bent U, Heer? En hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen.

Handelingen 9:3-6

Saulus kreeg een nieuwe naam: Paulus.

Paulus werd de prediker van het evangelie van de genade van God.

De Heer zei echter tot hem: Ga, want deze is Mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen zowel voor volken als koningen en zonen van Israel;  want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam.

Handelingen 9:15,16

Damascus was het keerpunt in het leven van Paulus.

Nog steeds is het de tijd van de Genade.

De oordelen zullen komen over deze wereld.

Damascus zal ook voor de wereld een zichtbaar teken worden dat de HEERE doet wat HIJ zegt.

Is er in uw leven ook zo’n keerpunt aan te geven?

Als je inziet dat je een zondaar bent en weet, zeker weet, dat door het geloof in de HERE Jezus er vergeving van zonden is. En vervolgens de stap in het gelooft neemt en door middel van een gebed tot God de Vader, in de naam van de HERE Jezus, je de zonden aan HEM belijdt.

Dan mag je weten dat je wederom geboren, van boven af geboren, bent en eeuwig leven hebt ontvangen.

Vervolgens mag je net als Paulus een verkondiger, een gezant van de HERE Jezus zijn.

Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen.

2 Korinthe 5:20

Laten we ons bewust van de bijzondere tijd waarin we leven. We hoeven niet bang te zijn voor hetgeen over deze wereld gaat komen.

En dit te meer omdat wij de tijd kennen, dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken; want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen..

Romeinen 13:11,12

 

(1)       http://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/syrie-eindtijd.html

(2)       2013 https://www.trouw.nl/nieuws/jesaja-profeteerde-de-verwoesting-van-damascus-wat-als-hij-gelijk-krijgt~ba667380/

(3)       Voor Jan Markell zie: https://olivetreeviews.org/

 

Luut Lise

 

Teksten:

NT: Telos Vertaling

OT: Staten Vertaling