Overdenking

Zoek de dingen die boven zijn! Of Die beneden zijn!

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Colossenzen 3:1-4

Dit zijn 4 verzen waar we misschien wel wat te gemakkelijk mee omgaan. Als we deze verzen lezen en nog eens lezen, dan staat daar nogal wat. Als we met Christus opgewekt Zijn; dus dat houdt in dat we eerst met Hem gestorven moeten zijn, anders kunnen we niet spreken van “opgewekt” zijn. Dus als we wederom geboren zijn, geeft Paulus ons een dringend advies, namelijk, “zoek de dingen die boven zijn”.(en dat is niet in Amerika) Waarboven? Nou, daar waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Zoeken alleen is niet genoeg, wij moeten ze ook bedenken. Al ons doen en laten, met daden en gedachten, moet gericht zijn op de hemelse dingen, waar onze toekomst ligt en waar onze erfenis op ons ligt te wachten. Weet u nog? Daarom hebben we de Heilige Geest als onderpand gekregen.

Aansluitend aan dit advies komt een waarschuwing! Zoek niet de dingen die op de aarde zijn.

Nu is het misschien de tijd om onszelf eens te onderzoeken, waar zijn we mee bezig. Hoeveel tijd besteden we aan de dingen die beneden zijn, op aarde dus. Want u weet toch wel wie de wereld beheerst? Wij weten toch wie de god van deze eeuw is? Wij zijn toch getrokken uit deze boze wereld?

Efeziërs 2:2 zegt het zo duidelijk:

waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Dus de geest van de duivel werkt in de kinderen die niet wederom geboren zijn, toch? En de Bijbel heeft ons toch duidelijk gemaakt wat dat inhoudt?

Johannes 8:44 zegt het zo duidelijk, namelijk:

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Weet u, zo vader zo zoon!

Ik maak mij veel zorgen om wat er gaande is onder broeders en zusters. Door allerlei technieken en moderne apparatuur komt de wereld dagelijks bij ons in huis! En dat niet alleen, we zoeken het zelf ook op door You Tube en andere, in vele soorten en maten. Google houdt bij wat u interessant vindt en zorgt ervoor dat u daar steeds meer en meer van te zien en of te horen krijgt. Vind u het niet verbazend dat alles en iedereen in een kwaad daglicht gezet wordt? Behalve de slechteriken die worden gespaard, of er wordt een melding van gemaakt dat het allemaal wel meevalt.

We hebben net in Johannes en de Efeze brief gelezen wie achter het nieuws in deze wereld zit?

En dat is de duivel met zijn duivelse en leugenachtige listen. En dit is al enige duizenden jaren aan de gang. Weet u nog? Adam en Eva?

Christus heeft zichzelf gegeven om ons te trekken uit de boze wereld:

Galaten 1:4

die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,

Galaten 6:14 zegt:

Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.

Weet u hoeveel Fake News erbinnen komt op uw mobieltje? Vinden we onszelf in staat om de gemene, stiekeme listen van de duivel uit het nieuws te filteren? Of had Paulus gelijk toen hij liet opschrijven “zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn”.

De Here Jezus bid voor ons in

Johannes 17:11 het volgende:

En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.

Als wij “nep nieuws” doorgeven, geven wij laster door, zonder het te weten lasteren wij in commissie! In principe worden we dan wereld gelijkvormig. Daarvan zegt

Romeinen 12:2 het volgende:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Colossenzen 3:8 zegt het zo:

Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.

Als we met broeders en zusters in gesprek komen, waar hebben we het dan over? Geven wij de Here Jezus alle eer en is Hij ons onderwerp? Of beginnen we gelijk de gebeurtenissen van deze wereld te bespreken. Wat is ons evangelie geworden? Wat zei Paulus ook maar weer, over boven en beneden?

En wat is de wil van God? “Zoek de dingen die boven zijn”!

Ook een mooie tekst om te overdenken is

Fillippenzen 4:8 waar staat:

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;

 

Gods zegen en wijsheid toegewenst!

In Christus verbonden,

Tjipke