Overdenking

OVERDENKING

Daar wij dus Gods geslacht zijn, behoren wij niet te menen dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, aan beeldwerk van menselijke kunst en vinding.

Handelingen 17:29

 

Een vorige keer hebben we stilgestaan bij de gelovigen uit Beréa

zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid,

terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren.

Handelingen 17:11

Paulus ging vervolgens van Beréa naar Athéne. Paulus keek rond in deze stad en zag het volgende:

Terwijl nu Paulus in Athéne op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was.

Handelingen 17:16

Paulus wordt meegenomen en naar de Areópagus (krijgshaftige piek) gebracht. Dit is een rotsheuvel in de stad Athene, ten westen van de Acropolis. Wat deden ze op deze rotsheuvel:

(Alle Athéners nu en de vreemdelingen die daar woonachtig waren, besteedden hun tijd voor niets anders dan om iets nieuws te zeggen of te horen.)

Handelingen 17:21

Waar besteden wij onze tijd aan?

De nieuwsberichten komen op allerlei manieren tot ons. En de “nieuwsberichten” gaan vaak rond als een lopend vuurtje.

Paulus spreekt tot de mensen die daar aanwezig zijn op de rotsheuvel.

Die mensen waren zo bezig met elke god/afgod die ze konden bedenken; zelfs een onbekende God.

Want toen ik [de stad] doorging en uw voorwerpen van verering bekeek, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond: Aan een onbekende God. Wat u dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u.

Handelingen 17:16

Wie vereren wij?

Wandelen wij in ZIJN voetstappen?

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt; Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden’,

 die als Hij uitgescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt; die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn striemen bent u gezond geworden’.

1 Petrus 2:21-24

Vervolgens komen we bij ons eerste gedeelte Handelingen 17:29. Hierin wordt een afgod genoemd:

beeldwerk van menselijke kunst en vinding

Het woord: “kunst” is de vertaling van het Griekse woord: τέχη (techne).

Dit woord komt ons heel bekend voor.

De techniek die we overal om ons heen zien.

In 1882 nam Thomas Alva Edison ’s werelds eerste elektriciteitscentrale in bedrijf. Inclusief dynamo’s, kabels en accessoires zoals fittingen, zekeringen en elektriciteitsmeters

Dagelijks vinden we het normaal dat we elektriciteit hebben. Hierdoor zijn er vele apparaten ontwikkeld die zonder elektriciteit niet werken.

Denk hierbij aan de Televisie, de Personal Computer, de Mobieltjes.

Hoeveel tijd wordt met deze apparatuur doorgebracht?

Hoeveel tijd besteed u aan deze “menselijke kunst”?

In Openbaring 18:22 komen we het woord: kunst ook tegen. Dit gaat over het oordeel over Babylon. Het rijk van de satan.

en geen enkele beoefenaar van enige kunst

zal meer in u gevonden worden,

Openbaring 18:22

De genoemde apparatuur mogen we gebruiken als het tot ZIJN Eer is.

Wat doen wij ermee?

En al wat u doet, in woord of in werk,

[doet] alles in [de] naam van [de] Heer Jezus,

terwijl u God [de] Vader door Hem dankt.

Kolosse 3:17

 

 

Luut Lise

Teksten: NT: Telos Vertaling