Overdenking

God zendt hun een dwaling opdat ze de leugen geloven.

2 Thes.2:11

 

Gelukkig zijn wij al opgenomen als deze tekst in vervulling gaat. Maar ik moest wel even aan deze tekst denken, als je ziet hoe gemakkelijk mensen alles zo maar voor zoete koek aannemen.

Als je in de wereld om je heen kijkt, komen verschillende Bijbelteksten in je gedachte zo als: in de dagen van Noach,

Mat.24:37;

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

2Petr.2:2 en 3

En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

en

Judas 1:7

Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

Deze teksten laat ons zien in welke periode we leven. Toen God Noach liet zien aan de hand van een regenboog, dat de aardbodem niet weer door water zou vergaan, was dat een troostvol teken voor de mensen.

Mensen die de Bijbel niet al te serieus nemen zeggen dat het een natuurverschijnsel is. En daar hebben ze gelijk in, maar we moeten niet vergeten dat het voor de zondvloed nog nooit geregend had. Dus had de zon nog nooit door de regen geschenen. Maar dat natuurverschijnsel is ook door God geschapen. Maar wat doet nou de aap van God? Die gebruikt het troostvolle teken juist voor iets wat God ten strengste verboden heeft. Je hebt tegenwoordig regenboog vlaggen, regenboog zebrapaden, zelfs de NCRV en de KRO kunnen het niet laten hun logo’s in de regenboog kleuren te tonen. Waarschijnlijk hebben ze nog nooit

Rom.1 vers 26 tot 32 gelezen waar staat;

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid;oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam;onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Wat in dit gedeelte beschreven staat zie je vandaag om je heen gebeuren. Allerlei maatschappelijke problemen worden niet opgelost, maar juist door de politiek gestimuleerd lijkt het wel! Er wordt gelogen dat het gedrukt staat. Wie kunt je nog vertrouwen? Alles wat recht is wordt krom genoemd en wat krom is recht. Het lijkt wel dat dit Bijbelgedeelte verfilmd is, en dat wij midden in deze film zitten. Als we maar niet tot de artiesten behoren. Want Jesaja schreef het al in

Jes.59:4;

Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil.

Maar er is ook iets anders, er staat niet voor niets in

Ps.40:4;

Welzalig de man, die de HERE tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen.

Of Ps.118:8 en 9

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen.

Broeders en zusters, hoe donkerder de wereld om ons heen wordt, des te dichter zijn we bij de komst van onze Heer en Heiland. Laten we ons vast houden aan

Kol.3:1 t/m 4;

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Wat een heerlijke toekomst!

 

In Christus verbonden,

Tjipke de Wit