Overdenking

OVERDENKING

 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. (NBG 1951)

Sinds het begin is God schepper, – van de hemelen en de aarde. (NB)

Genesis 1:1

Het Hebreeuws is de taal waarin het Oude Testament is geschreven. Het lezen van het Hebreeuws doe je van rechts naar links. Hierboven staat het eerste woord van de Bijbel in het Hebreeuws dit woord bestaat uit zes letters. Het Hebreeuwse alfabet bestond oorspronkelijk uit pictogrammen. Al deze pictogrammen hebben een betekenis op zich.

Van rechts naar links hieronder de pictogrammen:

B (eyt) = Huis, In. (De huishouding van God)

R (esh) = Hoofd, De Eerstgeborene

A (lef) = De Eerste, De Grootste, de Onzichtbare God

S (hin) = De Almachtige God

Y (od) = De Hand

T (av) = Het Verbond, Teken. Het Kruis

Als we dit in één zin lezen: (1)

Het huis/huishouding van God (B) van de eerstgeborene/ het hoofd (R) de onzichtbare God (A) hij is de Almachtige (S). Door zijn hand (Y) werd gevestigd het verbond van het Kruis (T).

De stamletters van het eerste woord worden gebruikt in meerdere Hebreeuwse woorden. Als we al deze woorden bij elkaar voegen komen we tot het volgende: (1)

In het begin, is de Zoon de Schepper, het Eerstgeboren Hoofd, de Hand van de Almachtige, en het fundament/pilaar van het verbond van de huishouding van God…hij is het lichaam dat voortbrengt het vuur uit de hemel! Yeshua/Jezus (Alef-Tav) is God’s aangewezen geschenk…vanaf het begin, door naar het kruis te gaan om het Nieuwe Verbond met zijn schepping te vestigen. Daarom, HIJ alleen heerst over alles.

In het onderstaande gedeelte uit het Nieuwe Testament staat het volgende:

Hij is [het] beeld van de onzichtbare God, [de] eerstgeborene van [de] hele schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

En Hij is vóór alle dingen

en alle dingen bestaan samen in Hem.

En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Hij die [het] begin is, [de] eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen.

Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, <door Hem,> hetzij de dingen op de aarde,

hetzij de dingen in de hemelen.

Kolosse 1:15-20

Gods Woord is zeer bijzonder. Het Oude Testament wordt verklaard in het Nieuwe Testament.

Het eerste woord in de Bijbel vertelt het heilsplan van God. Het gaat daarbij altijd om de HEERE JEZUS.

Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,

Psalm 40:7,8

Hebreeën 10:7

Als we intrek mogen nemen in ons eeuwig huis; het opstandingslichaam zullen we volledig kunnen begrijpen wie HIJ werkelijks is.

 maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, de bedekte [wijsheid], die God vóór alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid,

maar zoals geschreven staat: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’.

1 Korinthe 2:7,9

Luut Lise

Teksten: NT: Telos Vertaling

 

(1) Carl Gallups  https://www.youtube.com/watch?v=m85JT05LyAE&t=3145s