Overdenking

OVERDENKING

Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,

zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde.

Handelingen 1:8

Dit zijn de laatste woorden van de HERE Jezus voordat hij opgenomen werd.

Het woord “getuigen” (Grieks μαρτυς martus, zn m)

Heeft de volgende betekenissen:

  • een getuige

1a) in juridische zin

1b) in historische zin 1b1) iemand die ergens toeschouwer bij geweest is, b.v. een wedstrijd

1c) in ethische zin 1c1) zij die met hun voorbeeld de kracht en de echtheid van hun geloof in Christus bewezen door een gewelddadige dood te ondergaan

In het boek Handelingen wordt dit woord “getuigen” 14 maal gebruikt. We zullen enkele schrift gedeelten samen bezien die inhoud geven aan deze opdracht.

Er moet dan van de mannen die met ons samen kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomen, een van hen met ons getuige van zijn opstanding worden.

Handelingen 1:21,22

De plaats van Judas, die zelfmoord had gepleegd, moet ingenomen worden door een nieuwe getuige. Naast de 12 discipelen waren en nog 2 discipelen  die 3 jaar opgetrokken waren met de HERE Jezus. Ook zijn konden getuigen van hetgeen ze gezien en gehoord hadden.

Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.

Handelingen 2:32

Direct na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag geeft Petrus een geweldig getuigenis van datgene wat er op dat moment gebeurd was.

Deze prediking, toespraak, had een geweldig gevolg.

Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 2:41

Op de geboortedag van de Gemeente, het lichaam van de HERE Jezus, werden er ca. 3.000 wederom geboren; ze werden een nieuwe schepping:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

2 Korinthe 5:17

In Handelingen 3:15 lezen we ook over het getuige zijn.

Dit waren Petrus en Johannes. Dit gebeurde na de wonderlijke genezing van een verlamde man.

Het gevolg hiervan was dat ze ter verantwoording werden geroepen door de oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden en allen die van het hogepriesterlijke geslacht waren. (Handelingen 4:5).

Het getuige zijn ging door.

De hogepriester nu stond op en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de sadduceeen, en zij werden vervuld met jaloersheid; en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis.

Handelingen 5:17

Het getuige zijn had als gevolg: gevangenschap.

Het getuige zijn van de HERE Jezus heeft gevolgen.

We leven in bezet gebied.

Weten wij wie onze tegenstander is?

Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.

Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.

Efeze 6:11,12

De strijd van ons is op een niveau dat niet direct is te zien en wat echter zeer reëel is. Als we goed opletten in deze periode van tijd waarin we nu leven kun je de listen van de duivel zien.

Hebben wij de wapenrusting van God aan?

Het woord “doet” wordt gebruikt.

Dit geeft aan dat je dit zelf moet doen.

Als we zonder de wapenrusting van God zijn staan we volledig open voor de listen van de duivel en gaan we alle listen; leugens van de duivel geloven.

In Handelingen 5 worden de apostelen op een wonderlijke wijze uit de gevangenis gehaald om vervolgens het getuige zijn voort te zetten.

 Een engel van de Heer echter opende ‘s nachts de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden. Toen zij nu dit hadden gehoord, gingen zij ‘s morgens vroeg de tempel binnen en leerden.

Handelingen 5:19-21a

Een ingrijpen van de HERE zelf.

Vervolgens worden ze weer opgepakt en voor de Raad gebracht. De hogepriester ondervraagd hen en zegt het volgende:

Wij hebben U ernstig bevolen niet te leren in deze naam, en zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen.

Handelingen 5:28

Het antwoord van Petrus en de apostelen is geweldig:

Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: Men moet God meer gehoorzamen dan mensen.

De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout.

Deze heeft God als Overste Leidsman en Heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen.

Handelingen 5:29-32

Het gevolg van dit getuige zijn was dan men hen wilde doden. Stéfanus was de eerste die werd gedood.

Zijn wij in ons leven een getuige van de HERE Jezus?

 

Luut Lise                                Teksten:                NT: Telos Vertaling