Overdenking

OVERDENKING

 Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd.

Want ook ons pascha, Christus, is geslacht.

1 Korinthe 5:7

 

In het boek Leviticus hoofdstuk 23 worden totaal 70 vrije dagen beschreven. Dit wordt door de HEERE ingesteld.

Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen:

De gezette hoogtijden des HEEREN,

welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn;

deze zijn Mijn gezette hoogtijden.

Leviticus 23:1,2

 

De feesten die gevierd mogen worden zijn geen gewonde feesten. Elk feest heeft meerdere betekenissen. Het zijn: Mijn gezette hoogtijden.

De HEERE zelf maakt duidelijk wat op welke dag gevierd mag worden.

In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha.

Leviticus 23:5

 

In Exodus 12:1-28 lezen we tot in detail wat er zoal gedaan moest worden op deze bijzondere dag. Het begint met duidelijk te maken dat de hele indeling van het jaar moet beginnen met maand waarin het pascha wordt gevierd.

Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.

Exodus 12:2

 

Het gaat hierbij vooral om HET LAM.

De eerste keer dat het woord LAM wordt gebruikt is in:

Toen sprak Izak tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, [hier] ben ik, mijn zoon!

En hij zeide: Zie het vuur en het hout; maar waar [is] het lam tot het brandoffer?

En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!

Genesis 22:7,8

 

De HEERE zal voorzien in een LAM.

Izaäk werd niet geofferd het oordeel werd gelegd op het LAM.

In Exodus 12 worden er meer details gegeven over het LAM.

Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.

Exodus 12:5-7

 

Het LAM:

– moest volkomen/gaaf zijn.

– een manneken/mannelijk

– een jaar oud

– gij zult het in bewaring hebben

– het moest worden geslacht

– zij zullen van het bloed nemen

– het bloed moest gestreken worden aan de beide

zijposten en aan de bovendorpel van de huizen

– het geslachte LAM moest gegeten worden

Alles was hier wordt beschreven heeft te maken met het WARE LAM; de HERE JEZUS CHRISTUS.

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God,

dat de zonde van de wereld wegneemt.

Johannes 1:29

 

In Egypte kwam de 10e plaag; het oordeel over elke eerstgeborene. De enige bescherming was: het BLOED van het LAM. Dit bloed moest duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenkant van elk huis.

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

1 Johannes 1:7

 

We zingen in een Lied (Joh. de Heer 546): Er kracht, wonderbare kracht in het bloed van het LAM.

Het bloed van het ware LAM moest gestort worden.

De HERE JEZUS; Zijn bloed is gestort en reinigt ons van alle zonde.

En met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergeving.

Hebreeën 9:22

 

Deze dagen mogen stilstaan bij datgene wat de HERE JEZUS heeft gedaan. HIJ heeft de wil van de VADER volbracht. Gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Het bloed is gestort. Als je je zonden belijd aan GOD de VADER in NAAM van de HERE JEZUS dan mag je weten dat ALLE zonde die je hebt gedaan gereinigd is. Vergeven.

Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 1:9

 

De grootheid van datgene wat de HERE JEZUS heeft gedaan is door ons moeilijk te begrijpen. Het lijkt zo eenvoudig. Hetgeen HIJ heeft gedaan is van zo’n grote rijkdom en je komt steeds meer tot verwondering als je hierover nadenkt. Tot in de eeuwigheid zal HET LAM centraal staan.

En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten

 een Lam staan als geslacht;

het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde.

Openbaring 5:6

 

Ook in duizendjarige rijk is er nog steeds de viering van het pascha. Een terugzien op datgene wat de HERE JEZUS heeft gedaan.

In de eerste [maand], op den veertienden dag der maand, zal ulieden het pascha zijn; een feest van zeven dagen, ongezuurde broden zal men eten.

Ezechiël 45:21

 

Elke keer dat wij de maaltijd des HEEREN vieren gaat het om HET LAM; de HERE JEZUS.

Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.

1 Korinthe 11:26

 

Luut Lise

 

Teksten:  NT: Telos Vertaling

OT: Staten Vertaling