Hieronder vind je een lijst met preken. De oude preken zijn hier te vinden.

Datum Voorgangeer Onderwerp
27/11/2022 B.Rietberg Psalm 35:1-9 Twist, HERE, tegen wie met mij twisten, bestrijd wie mij bestrijden.
20/11/2022 L.Lise Judas 1 “…aan de geroepenen die in God [de] Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn:”
13/11/2022 D.Wolbers Openbaring 5 “Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen.”
06/11/2022 E.Bruinenberg Habakuk “De rechtvaardige zal leven op grond van geloof.”
30/10/2022 W.Jansen Hebreeën 13:1-12 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
23/10/2022 D.van Genderen Filippenzen 3:17-4:9 “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.”
21/10/2022 T.Niemeijer Openbaring 12 en 13 De komende wereldleider.
16/10/2022 W.Jansen Hebreeën 13:10-14 “Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats,…”
09/10/2022 L.Lise Romeinen 8:12-23 “Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.”
02/10/2022 Tj.de Wit Mattheüs 25:1-13 Israël opnieuw de bruid.
25/09/2022 A.Nijburg Marcus 10:22-27 “Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het koninkrijk van God binnengaan.”
18/09/2022 AI Avakhti Titus 2:11 “Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen”
11/09/2022 L.Lise Genesis 42,45 en 50 Jozef in profetie
04/09/2022 B.Rietberg 1 Korinthe 10:1-13 deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen.
28/08/2022 D.Wolbers Openbaring 4:1-11 “Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, ….. Kom hier op….”
21/08/2022 A.Nijburg Marcus 10:17-22 …en hij viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?
14/08/2022 L.Lise Genesis 41 en 47 Jozef. Zijn Verhoging
07/08/2022 L.Lise Genesis 37 en 39 Jozef. Zijn vernedering.
31/07/2022 T.Niemeijer Handelingen 3:1-10 “En hij sprong op, ging staan en liep, en ging met hen de tempel binnen, terwijl hij liep en sprong en God prees.”
24/07/2022 B.Rietberg Hebreeën 1:1-2 De HEERE roept u.
17/07/2022 D.van Genderen 1 Samuël 30:1-6 “David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God.”
10/07/2022 JH Meinema Kolosse 1:1-14 “… om de Heer waardig te wandelen tot al [zijn] welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God..”
03/07/2022 C.Stier Lucas 15:11-32 De gelijkenis van de verloren zoon. (De jongste of de oudste?)
26/06/2022 D.Wolbers Openbaring 1:9-21 “…Ik ben de eerste en de laatste, en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid,…”
19/06/2022 W.Jansen Hebreeën 12:18-29 Naderen. Bent u ook genaderd?
12/06/2022 J.v.d.Schoot Openbaring 4:1-11 “… een Troon stond in de hemel en er zat Iemand op de Troon …”
05/06/2022 A.Nijburg Deuteronomium 33:2 Vuur. HÉT Levende WOORD; de HERE Jezus
29/05/2022 F.Kram Johannes 14:1-7 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
22/05/2022 B.Rietberg Jacobus 4:13-17 en 5:7-11 Hebt dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer.
15/05/2022 A.Nijburg Numeri 9:1-14 Het is elke dag Pesach (Pasen).
08/05/2022 K.Remmerts 2 Koningen 4:8-37 “Vrouwen kregen hun doden door opstanding terug”
01/05/2022 L.Lise Galaten 6:11-18 ….maar of men een nieuwe schepping is.
24/04/2022 W.Jansen 1 Petrus 1:3-12 Een onuitsprekelijke en heerlijke Vreugde.
17/04/2022 A.Nijburg Genesis 32:22-32 Begrijpen wij wie de HERE Jezus is?
15/04/2022 L.Lise Hebreeën 9:11-28 Eeuwige Verlossing
10/04/2022 H.Kamphuis Mattheüs 24:6-14 “…. let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde;”
03/04/2022 D.Wolbers 2 Petrus 3:1-13 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen,
27/03/2022 T.van Ommen Lucas 23:33-43 Het Kruis der verlossing
20/03/2022 A.van Wijnbergen Jakobus 3:13-18. “De vrees voor Jahwe is de aanvang der wijsheid,”
13/03/2022 A.Nijburg Genesis 4 Het aanroepen van de HEERE. De twee wegen.
11/03/2022 C.Stier 2 Petrus 1:19 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven
06/03/2022 B.Rietberg Romeinen 8:18-30 God volvoerd Zijn Beloften
27/02/2022 A.Nijburg Genesis 1-3 Instructie voor het leven; bewerken en bewaren
20/02/2022 K. Remmerts Psalm 57 “, want mijn ziel zoekt toevlucht bij u;”
13/02/2022 S.Ketelaar Openbaring 21:1-8 Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,
06/02/2022 W.Mulder Lucas 13:10-17 Moest dan deze, …., die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?
30/01/2022 D.Wolbers Openbaring 1:1-7 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren;
23/01/2022 W.Jansen Hebreeën 12:12-17 “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging…”
16/01/2022 D.van Genderen 2 Kronieken 20 Oproep tot verootmoediging en gebed in crisistijd
09/01/2022 F.Kram Deuteronomium 11:8-12 …bestendig zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde.
02/01/2022 B.Rietberg Jesaja 7:14 De bijzonder (bovennatuurlijke) betekenis van de geboorte van de HERE Jezus
31/12/2021 L.Lise 1 Johannes 2:28-3:12 …….want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
26/12/2021 L.Lise Spreuken 8:22-31 De Wijsheid; De HERE Jezus Christus.
19/12/2021 J.v.d.Schoot Mattheüs 6:5-8 De binnenkamer.
12/12/2021 W.Jansen Hebreeën 12:3-11 “want wie de HEER liefheeft, die kastijdt hij,”
05/12/2021 S.Ketelaar Jesaja 33 De HEERE regeert.
28/11/2021 A.Nijburg Lucas 2:1-8 De Waarheid van Het Licht.
21/11/2021 H.Schouten Filippenzen 1:12-18 “In elk geval, …, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.”
14/11/2021 A.van Wijnbergen Psalm 22 “Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.”
07/11/2021 B.Rietberg Romeinen 1:1-4 “dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige Schriften”
31/10/2021 F.Kram Handelingen 8:26-39 Op zoek naar de WARE GOD.
29/10/2021 T.Niemeijer 2 Petrus 1:12-21 Het profetisch Woord hoogst actueel (Zoeklicht avond)
24/10/2021 L.Lise 1 Johannes 1 “…en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”
17/10/2021 D.Wolbers Genesis 13:1-13 Keuzes. “….en Abram riep daar de Naam van de HEERE aan.”
10/10/2021 H.Schouten Filippenzen 1:1-11 Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend,
03/10/2021 D.van Genderen Romeinen 11:1-26 God heeft (Israël) zijn volk niet verstoten.
26/09/2021 T.Niemeijer Genesis 9:8-17 Er is Hoop.
19/09/2021 S.Ketelaar Efeze 2:10,11 Hoe ben je verbonden?
12/09/2021 A.Nijburg Nehemia 8:1-13 Verlangen naar Zijn Woord
05/09/2021 W.Jansen Hebreeën 12:1-4 “Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs,….”
29/08/2021 B.Rietberg Genesis 24:10-14 De Grote Genade
22/08/2021 E.Bruinenberg 1 Petrus 2:1-10 De GEMEENTE; het lichaam van de HEERE JEZUS.
15/08/2021 D.van Genderen Openbaring 21 en 22:1-4 Een zeer hoopvolle toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
08/08/2021 P.Weigand Genesis 7:16 …..en de HERE sloot de deur achter hem.
01/08/2021 L.Lise Psalm 91 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.
25/07/2021 T. van Ommen Exodus 12:5-13 …en zonder bloedstorting is er geen vergeving.
18/07/2021 H.Schouten Filippenzen 1:1,2 ….genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
11/07/2021 D.Wolbers Judas 1:8-16 Vertrouw op de HERE Jezus
04/07/2021 W.Jansen Hebreeën 11:29-40 Een goed getuigenis van de HEERE gekregen.
27/06/2021 A.van Wijnbergen Openbaring 12:1-12 De zichtbare en de onzichtbare wereld
20/06/2021 T.Pikker Mattheüs 6:31-33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid
13/06/2021 B.Rietberg Romeinen 1:1,2 en 16:25-27 Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus,
06/06/2021 H.Kamphuis Leviticus 14:1-20 Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging.
30/05/2021 A.Nijburg Handelingen 1 en 2 Getuigen van de Opstanding van de Here Jezus
29/05/2021 C.Stier Mattheüs 24 In een Joodse context (Israël en de Bijbel)
23/05/2021 W.Jansen Handelingen 2 Deze Jezus. Het getuigenis van Petrus op de Pinksterdag.
16/05/2021 F.Kram Handelingen 1:1-12 Tussen hemelvaart en wederkomst
09/05/2021 HJ.Meinema 1 Samuël 1:1-28 Is uw leven voor anderen tot zegen?
02/05/2021 D.Wolbers Judas 1:1-7 “….met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.”
25/04/2021 H.Schouten Richteren 16:22-31 En Simson riep tot de HERE en zeide: Here Here, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God,
18/04/2021 T.Pikker Mattheüs 24 “En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt.”
11/04/2021 W.Jansen Johannes 21:1-19 Ware Liefde doet volgen.
04/04/2021 F.Kram Lucas 24:13-35 De Heere is waarlijk opgestaan
02/04/2021 L.Lise Johannes 19:16-37 Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus
28/03/2021 T.Niemeijer Genesis 22:1-4 “En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria,”
21/03/2021 D.van Genderen Filippenzen 3:17-16 “maar een ding doe ik:” Waar zijn wij op gericht?
14/03/2021 B.Rietberg Psalm 9 De toonzetting. Een toon van vreugde
07/03/2021 T.Pikker Mattheüs 23:37-24:14 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.
28/02/2021 L.Lise Lucas 24:13-35 ….dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!
21/02/2021 H.Schouten Richteren 16:4-21 Aan wie behoort ons hart?
14/02/2021 F.Kram 1 Korinthe 7:29-31 De tijd van jou leven is een geschenk van God
07/02/2021 W.Jansen Hebreeën 11:23-28 de smaad van Christus groter rijkdom achtte….., want hij zag op de beloning.
31/01/2021 S. Ketelaar Johannes 15:9-17 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,
24/01/2021 A.Nijburg Mattheus 2:19-3:12 Bereid de weg van de Heer
17/01/2021 B.Rietberg Jacobus 1:1-4 De Waarheid in de praktijk van het leven.
10/01/2021 L.Lise Leviticus 23:1-8 Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig
03/01/2021 W.Jansen Titus 2:11-15 In Christus is alles nieuw en Zijn Verschijning is nabij.
31/12/2020 L.Lise Efeze 6:10-20 Doet de hele wapenrusting van God aan,
27/12/2020 W.Jansen Lucas 2:25-35 Verwachting
25/12/2020 L.Lise Psalm 110 Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
20/12/2020 A.Nijburg Lucas 2:1-7 Van wie ben jij d’r een?
13/12/2020 H.Schouten Richteren 13:1-3 Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar
06/12/2020 B.Rietberg Hebreeën 11:24-27 Door het geloof …Mozes… want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.
29/11/2020 L.Lise Filippenzen 3:17-4:9 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten,
22/11/2020 S. Ketelaar Johannes 16:23-33 Vrede. Sjaloom. Gods beloften zijn waar.
15/11/2020 W.Jansen Hebreeën 11:22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten…..
08/11/2020 E. Bruinenberg Psalm 1 en 2 Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
01/11/2020 L.Lise Filippenzen 2:1-10 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
25/10/2020 H.Schouten Richteren 15:9-20 Simson een type van de HERE Jezus
18/10/2020 F.Kram Romeinen 13:11-14 In welke tijd leven we vandaag?
11/10/2020 J.v.d.Schoot Mattheüs 16:27-17:8 Als de MESSIAS in HEERLIJKHEID verschijnt.
09/10/2020 T.Niemeijer Openbaring 3:7-13 HEM blijven verwachten. (Zoeklichtavond)
04/10/2020 W.Jansen Hebreeën 11:20,21 Door het geloof zegende Izaak Jakob en Ezau ook aangaande toekomstige dingen.
27/09/2020 A. van Wijnbergen Deuteronomium 16:13-15 …die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.
20/09/2020 W.Jansen Hebreeën 11:8-19 Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd,
13/09/2020 D.Wolbers Openbaring 3:14-22 en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
06/09/2020 C.Stier Leviticus 23:23-25 zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.
30/08/2020 F.Kram Psalm 91 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
23/08/2020 B.Rietberg Johannes 12:20-38 “En Ik heb [hem] verheerlijkt, en Ik zal [hem] wederom verheerlijken.”
16/08/2020 T. van Ommen Psalm 2 De Koning Komt (de voetstappen zijn te horen)
09/08/2020 P.Weigand 3 Johannes Wat betekend het om in De Waarheid te wandelen.
02/08/2020 L.Lise Openbaring 11:19-12:12 En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam…
26/07/2020 D.Wolbers Openbaring 3:7-13 …; want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
19/07/2020 A.Nijburg Psalm 95 Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots onzes heils.
12/07/2020 B.Rietberg Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus,
05/07/2020 D.van Genderen Joel 2 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg!
28/06/2020 H.Schouten 1 Thessalonicenzen 1:1-4 Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden,
21/06/2020 E. Bruinenberg Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
14/06/2020 A.Nijburg Psalm 33 Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE, een lofzang betaamt de oprechten.
07/06/2020 S. Ketelaar Johannes 17 En dit ís het eeuwige leven: dat zij ú kennen, de enige, de waarachtige God, én hem die gij gezonden hebt,- Jezus de Christus.
31/05/2020 A.Nijburg Exodus 19:1-6 Het Wekenfeest
24/05/2020 W.Jansen Handelingen 1:4-14 van Hemelvaart naar Hemelvaart
17/05/2020 H.Schouten Mattheüs 24:3-15 Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt, zal Ik de pest in uw midden sturen.
10/05/2020 L.Lise 2 Thessalonicenzen 2:1-17 indien – niet komt – het vertrek/de verdwijning – eerst
03/05/2020 A. van Wijnbergen 2 Korinthe 4:17-5:9 Het leven hier en nu. Het leven in de hemel.
26/04/2020 L.Lise Numeri 10:1-10 De twee zilveren trompetten
19/04/2020 W.Jansen Hebreeën 12:1,2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof,
12/04/2020 L.Lise 1 Korinthe 15:1-8;20-22;50-58 om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden,
12/04/2020 H.Beuckens Getuigenis
10/04/2020 L.Lise Amos 8:9-12 Te dien dage, spreekt de Heer Jahwe, doe ik de zon op den middag ondergaan, en verduister ik voor de aarde overdag het licht;
05/04/2020 E. Bruinenberg Psalm 115 Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.
29/03/2020 L.Lise Openbaring 6:1-8 Het bleek groene paard. De zwarte dood. De pest.
15/03/2020 H.Schouten Richteren 15:1-8 “Ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen, als ik hun kwaad doe.”
13/03/2020 C.Stier Terugkeer en herstel van Israël
08/03/2020 S. Ketelaar Johannes 9 “een ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.”
01/03/2020 T.Pikker Efeze 2:8-10 Wordt de mens behouden door genade alleen
23/02/2020 L.Lise Psalm 23 De HEERE is mijn herder, mij ontbreekt niets
16/02/2020 F.Kram Psalm 121 De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
09/02/2020 H.Schouten Richteren 14:10-20 Een uit de hand gelopen huwelijksfeest.
02/02/2020 B.Rietberg 2 Thessalonicenzen 1:3-11 “uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen”
26/01/2020 W.Jansen Hebreeën 11:1-7 Woord. Geloof. Wandel.
19/01/2020 E. Bruinenberg Filippenzen 4:1-23 “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God.”
12/01/2020 B.Boer Mattheüs 14:22-33 Hebt goede moed, IK BEN, weest niet bang.
05/01/2020 A. van Wijnbergen Genesis 37-50 Jozef. Relaties; hoe doe je dat?
31/12/2019 L.Lise 2 Korinthe 5:10-21 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
29/12/2019 B.Rietberg Psalm 150 Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja.
25/12/2019 L.Lise Daniël 8:15-19 26,27 De 4 boodschappen/evangeliën vanaf de troon van God.
22/12/2019 A.Nijburg 1 Kronieken 1:1-4 “…dit waren hun zetels en daar hielden ze geslachtsregisters bij voor zich.”
15/12/2019 A. van Wijnbergen Deuteronomium 34:1-12 Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo,
08/12/2019 C.Stier Lucas 1:5-25,67 want Hij heeft zijn volk bezocht en er verlossing voor bewerkt
01/12/2019 F.Kram Psalm 84 De Gemeente als plaats voor gemeenschap met God de Vader.
24/11/2019 E.Bruinenberg Filippenzen 2:17-3:21 Christus ons doel. Jagen naar het doel.
17/11/2019 H.Schouten Richteren 14:1-9 Simson; hij die lijkt op de zon. Een type van de Here Jezus
10/11/2019 D. van Genderen Nehemia 1 Alleen de HEERE kan ons redden.
03/11/2019 W.Jansen Hebreeën 10:19-39 De levende Weg onder een open hemel.
27/10/2019 B.Rietberg 1 Koningen 6:11-27 dit bouwde hij Hem van binnen tot een aanspraakplaats, tot het heilige der heiligen.
20/10/2019 T.Pikker Johannes 6:22-35 Jezus zei tot hen: Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
13/10/2019 H.Schouten Richteren 13:8-25 En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam? Die is toch Wonderlijk.
11/10/2019 W.Zwitser 2 Petrus 3:1-9 Waar blijft de belofte van Zijn Komst? (Zoeklicht avond)
06/10/2019 T.Niemeijer Lucas 19:1-10 En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was,
29/09/2019 J.H. Meinema Psalm 55 Leren door het lijden.
22/09/2019 E.Bruinenberg Filippi 1:29-2:11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus HEER is
15/09/2019 L.Lise Openbaring 5 Het boek met de 7 zegels.
08/09/2019 W.Jansen Hebreeën 10:1-18 Zie IK kom en IK wacht.
01/09/2019 F.Kram 1 Korinthe 1:26-31 ‘Wie roemt, laat hij roemen in de HEER’.
25/08/2019 B.Rietberg Johannes 20:30-31 IK BEN De Weg en De Waarheid en HET LEVEN
18/08/2019 A.van Wijnbergen Numeri 21:4-9 Blijf opzien naar de HERE Jezus; ziende op HEM.
11/08/2019 T.Pikker Hebreeën 1 De HERE Jezus; de erfgenaam van alle dingen.
04/08/2019 F.Kram 2 Samuël 9:1-13 Jonathan: JHWH heeft gegeven; is genadig geweest
28/07/2019 S.Ketelaar Johannes 1:1-18 Niet uit de hoogte, maar op ooghoogte.
21/07/2019 L.Lise Openbaring 4:1-11 Wat is uw toekomstverwachting? Wat is uw hoop?
14/07/2019 H.Schouten Richteren 13:1-8 In welke tijd leven wij?
07/07/2019 W.Jansen Hebreeën 9:11-28 Zijn Verschijning. Onze Verwachting.
30/06/2019 J.van der Schoot 1 Timotheüs 2:3-6 Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen?
23/06/2019 T.van Ommen Openbaring 1:9-20 Wie is de HEERE Jezus voor u?
16/06/2019 E.Bruinenberg Filippiers 1:1-11 “..opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus,”
09/06/2019 A.Nijburg Numeri 11:1-3 “..waarop het vuur des HEREN onder hen ontbrandde en aan de rand van de legerplaats woedde.”
02/06/2019 K. Maeyens Lucas 7:1-10 Betrokken
26/05/2019 A.van Wijnbergen Exodus 30:22-33 De Heilige zalfolie
19/05/2019 W.Jansen Hebreeen 9:1-12 “..maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom,”
12/05/2019 H.Schouten Romeinen 12:1,2 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods,
05/05/2019 T.Pikker Johannes 1:14-18 (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid.
28/04/2019 B.Rietberg Psalm 92 Hoe groot zijn Uw werken, o HERE
21/04/2019 A.Nijburg Lucas 23:56-24:35 De HEER is waarlijk opgestaan.
19/04/2019 L.Lise Filippenzen 2:5-11 “…heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood.”
14/04/2019 F ter Velde Psalm 130 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
07/04/2019 F.Kram Lucas 22:14-23 “Ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten voordat Ik lijd.”
24/03/2019 W.Jansen Hebreeën 8 ” De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben,”
17/03/2019 E.Bruinenberg Filippi 1:1-11 Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk,
10/03/2019 T.Pikker Hebreeën 10:36 U hebt volharding nodig. Wat helpt?
08/03/2019 C.Stier Openbaring 13 in een Joodse context (Israël en de Bijbel)
03/03/2019 D. van Genderen Openbaring 3:14-22 Laodicea: een geestelijke noodsituatie
24/02/2019 L.Lise Jona 1:1-17 en het zal geen teken worden gegeven dan het teken van de profeet Jona.
17/02/2019 T. Niemeijer Psalm 40:7-9 en Hebreeën 10:1-18 Zie Ik kom …. om uw wil te doen, o God!
10/02/2019 H.Schouten Romeinen 11:23-36 De volheid der heidenen is ingegaan
03/02/2019 B.Rietberg Mattheus 26:30 En nadat zij de lofzang hadden gezongen,…
27/01/2019 W.Jansen Hebreeën 7:20-28 Want zo’n Hogepriester paste ons ook
20/01/2019 S.Ketelaar Hebreeën 12:1-3 Groot is uw trouw o HEER
13/01/2019 F. ter Velde Psalm 130 Ik verwacht de HEERE
06/01/2019 A.Nijburg Maleachi 4:4-6 Mattheus 1:1,17,18 Vooruitzien door achterom te kijken.
31/12/2018 L.Lise Kolossenzen 2:4-15 en u bent volmaakt in HEM (de Here Jezus)
30/12/2018 A.Nijburg Psalm 78 Herinneringen. Het fotoboek van Israël
25/12/2018 L.Lise Lucas 1:26-38 Hét Teken. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren,
23/12/2018 H.Schouten Jesaja 8:23-9:6 Jesaja; hulp van de HEERE
16/12/2018 W.Jansen Hebreeën 7:1-17 We hebben een hemelse Hogepriester
09/12/2018 D. van Genderen Titus 2 Is je leven tot een sieraad?
02/12/2018 B.Rietberg Ezechiël 2 Gods Woord. God bedoeld wat HIJ zegt en HIJ zegt wat HIJ bedoeld.
25/11/2018 E.Bruinenberg 2 Petrus 3:1-18 maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus
18/11/2018 L.Lise Openbaring 3:14-22 Zie, IK sta aan de deur en IK klop;
11/11/2018 S.Ketelaar Psalm 1 Vers. Groeien en bloeien.
04/11/2018 W.Jansen Hebreeën 6:20-7:4 Wie is Melchizedek?
28/10/2018 H.Schouten Romeinen 11:11-32 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
24/10/2018 H.Schouten 1 Thessalonicenzen 4:13-18 De Zalige Hoop (Maranatha avond)
21/10/2018 B.Rietberg Hebreeën 11:22 Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.
14/10/2018 F. Kram Psalm 34 Ik wil de HERE te allen tijde prijzen
07/10/2018 F. ter Velde Ezechiël 37:1-14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land;
30/09/2018 D. van Genderen Romeinen 8:18-30 Het lijden. De toekomstige heerlijkheid.
23/09/2018 J.van der Schoot 2 Koningen 6:1-7 De drijvende bijl. Allen hebben gezondigd. Door Genade behouden.
16/09/2018 D.Wolbers Hebreeën 11:1-8 Door het geloof.
09/09/2018 L.Lise 1 Korinthiërs 15:36-49 Een natuurlijk lichaam. Een geestelijk lichaam.
02/09/2018 K. Maeyens Johannes 21:1-19 Heb je Mij meer lief dan dezen? Heb je Mij lief? Houd je van Mij?
26/08/2018 B.Rietberg Jesaja 55:1-3 De betrouwbare genadebewijzen van David
19/08/2018 T.Pikker Johannes 3:14-16 GOD is Liefde
12/08/2018 T.Pikker Numeri 21:4-9 De verhoging van de HERE Jezus
05/08/2018 G.Franken Efeze 1:1-14 en 2:1-10 “, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.”
29/07/2018 H.Schouten Romeinen 11:1-10 God heeft Zijn Volk niet verstoten.
22/07/2018 D.Wolbers 1 Thessalonicenzen 5:1-11 Maar u, broeders, bent niet in de duisternis
15/07/2018 L. van Twillert Johannes 8:28-46 De Waarheid kennen. De Waarheid zal je vrij maken.
08/07/2018 W.Jansen Hebreeën 6:4-19 Opnieuw geboren tot een levende hoop in Christus
24/06/2018 S.Ketelaar Genesis 3:6-15 Een uitnodiging en een belofte
17/06/2018 E.Bruinenberg 2 Petrus 2:1-22 Valse profeten. Valse leraars.
10/06/2018 A.van Wijnbergen Jozua 4:1-8 De geschiedenis doorvertellen; een gedenkteken plaatsen.
03/06/2018 F. ter Velde Johannes 7:37-39 Stromen van levend water. De Heilige Geest
27/05/2018 C.Stier Kolossers 1:14-19 overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.
20/05/2018 A.Nijburg Johannes 16:5-15 HIJ (de Heilige Geest) zal MIJ (de HERE JEZUS) verheerlijken
13/05/2018 T.Pikker Johannes 1:14-17 “..de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.”
06/05/2018 W.Jansen Hebreeën 5:11-6:1a Volwassen in HEM of geestelijk onvolwassen?
29/04/2018 A.van Wijnbergen Maleachi 1:2,:6-14 Geven we het Allerbeste aan Hem, of is HIJ een sluitpost?
22/04/2018 H.Schouten Romeinen 10:9-21 God heeft een plan met Israël
15/04/2018 J.van der Schoot Genesis 3:15 Waarom is Israël belangrijk?
08/04/2018 T.Pikker Johannes 1:14-18 Genade wordt gegeven in elke bedeling.
01/04/2018 B.Rietberg 1 Korinthe 5:6-8 u bent immers ongezuurd. Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht.
30/03/2018 L.Lise Marcus 15:21-41 JHWH. HEERE. Zie de Hand Zie de Spijker
25/03/2018 A.Nijburg Johannes 12:12-19 Wat is je verwachting?
18/03/2018 B.Rietberg Exodus 13:1,2 De Eerstgeborene. (Eerst vernedering daarna verhoging)
14/03/2018 T.Stier Gods Woord voor Gods volk in verdrukking
11/03/2018 W.Jansen Hebreeën 5:1-10 De Eeuwige en Volmaakte Hogepriester
04/03/2018 S.Ketelaar Johannes 1:1-18 De eniggeboren Zoon….die heeft HEM verklaard.
25/02/2018 L.Lise Openbaring 3:7-13 Filadelfia. Broederliefde.
18/02/2018 D.Wolbers 1 Petrus 1:1-12 Waar worden de Waarheden verkondigd?
11/02/2018 D van Genderen Mattheüs 25:1-13 en de deur werd gesloten
04/02/2018 A.Nijburg Kolossenzen 3:1-4 Wat is je oorsprong? Wat is je doel? Wat is je toekomst?
28/01/2018 T.Pikker Johannes 1:1-13 Hebt u HEM aangenomen?
21/01/2018 B.Rietberg Hebreeën 12:1-29 Vertrouw volledig op de HERE Jezus
14/01/2018 F.Kram Deuteronomium 11:8-12 Wandelen in het beloofde land. De hemelse gewesten.
07/01/2018 E.Bruinenberg 2 Petrus 1:16 – 2:10 Het getuigenis van de apostelen en het Profetische Woord
31/12/2017 L.Lise 1 Johannes 2:3-11 Eerst gehoorzaamheid.
25/12/2017 L.Lise Jesaja 7:10-16 Het Teken. De maagd zal zwager worden. Immanuel.
24/12/2017 J.van der Schoot Exodus 3:13,14 De Godheid van de Here Jezus Christus
17/12/2017 W.Jansen Hebreeën 4:12-16 Het Woord. De Hogepriester. De genade troon.
10/12/2017 H.Schouten Romeinen 10:4-15 Israël heeft een geweldige toekomst
03/12/2017 L.van Twillert 1 Petrus 4:1-11 Het einde van alles is nabij
26/11/2017 F. van Herwijnen Johannes 17 Het Gebed van de Zoon tot de Vader
19/11/2017 B.Rietberg 1 Thessalonicenzen 3:1-13 Verzoeking. Beproeving. Wat leeft er in je hart?
12/11/2017 T.Pikker Johannes 1:1-4 en 14 Alles is geschapen door HEM; Het WOORD.
05/11/2017 L.Lise Openbaring 3:1-6 Sardis. Vertrouwen op uiterlijke zaken.
29/10/2017 S.Ketelaar 1 Petrus 1:1-12 Hoewel u Hem nu niet ziet, hebt u Hem lief
22/10/2017 F. ter Velde Romeinen 8:18-30 Leven door de GEEST
18/10/2017 H.Schouten Mattheüs 24:36-39 Zoals in de dagen van Noach (Maranatha avond)
15/10/2017 D van Genderen Ezechiël 8:1-18 Afgoderij in de God’s tempel
08/10/2017 H.Schouten Romeinen 9:30-10:3 een gerechtigheid die op grond van geloof is
01/10/2017 W.Jansen Hebreeën 4:1-11 De andere dag. Rust.
24/09/2017 A.Nijburg 1 Samuel 17 De HEERE is groot. De mens is klein.
17/09/2017 B.Rietberg Exodus 16:1-4 Manna. IK BEN het brood des levens.
10/09/2017 E.Bruinenberg 2 Petrus 1:1-15 Wat is ons gegeven? Wat is onze verantwoordelijkheid?
03/09/2017 K.Maeyens Psalm 23 De HEERE is mijn HERDER
27/08/2017 F.Kram Psalm 32 Het geheim van het ware geluk. (WelGelukZalig)
20/08/2017 T.Pikker Johannes 1:1-3 en :14 HET Woord. LOGOS.
13/08/2017 L.Lise Openbaring 2:18-29 Thyatira (Deel 2) De Misleiding. De valse profeet.
06/08/2017 L.Lise Openbaring 2:19-29 Thyatira (Deel 1) Alleen de Ware HEER aanbidden
30/07/2017 B.Rietberg Psalm 81:1-17 Hem volgen. In Zijn voetspoor.
23/07/2017 D.Wolbers 1 Timotheüs 3:1-7 Alles toetsen aan het Woord van God
16/07/2017 H.Schouten Romeinen 9:1-18 Israëls verleden
09/07/2017 T.Pikker Johannes 11:25,26 Blijven in Hem
02/07/2017 G.Franken Romeinen 8:18-27 het lijden van de tegenwoordige tijd
25/06/2017 L.Lise 2 Korinthe 4:16-5:10 Onze aardse tent. Een eeuwig huis in de hemelen.
18/06/2017 E.Bruinenberg Filemon 1:1-25 Geen nut – Zeer nuttig
04/06/2017 W.Jansen Johannes 16:7-15 De Heilige Geest spreekt
28/05/2017 F.Kram Johannes 14:1-7 Afscheidswoorden en Troostwoorden van de Here Jezus
21/05/2017 F.ter Velde Johannes 16:12-15 De Geest van de Waarheid
14/05/2017 D.Wolbers Psalm 27:1-5 Eén ding (5 maal)
07/05/2017 B.Rietberg Hebreeën 7:1-10 Brood en Wijn (Melchizédek)
30/04/2017 T.Pikker Johannes 14:1-6 U gelooft in God, geloof ook in MIJ
23/04/2017 H.Schouten Romeinen 8:31-39 MEER dan overwinnaars
16/04/2017 F.Kram Lucas 24:1-12 en 33,34 De HEER is waarlijk opgestaan.
14/04/2017 L.Lise Jesaja 52:13-53:12 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben.
09/04/2017 S.Ketelaar Johannes 1:18-37 Zie het LAM Gods dat de zonde der wereld wegneemt
02/04/2017 A.Nijburg Johannes 14:8-14 Toon ons de Vader
26/03/2017 B.Rietberg Handelingen 17:21-34 Gods Liefde
19/03/2017 D.van Genderen Kolossenzen 2:11-15 en 3:1-4 Als je met Christus bent opgewekt
12/03/2017 D.Wolbers 1 Thessalonicenzen 5:1-11 want u bent allen zonen van het Licht
05/03/2017 L van Twillert Lucas 8:40-56 Bijbels Geloof
26/02/2017 F.ter Velde Ezechiël 1:1-3 De roeping van de profeet
19/02/2017 T.Pikker Kollossenzen 3:12,13 Vergeving. Verzoening.
12/02/2017 C.Stier Genesis 13:1-18 Met welke ogen kijk je?
05/02/2017 W.Jansen Hebreeën 3:1-6 Zie op HEM
01/02/2017 T.Stier Strijd om de Tempelberg (deel 1)
01/02/2017 C.Stier Strijd om de Tempelberg (deel 2)
29/01/2017 B.Rietberg Psalm 103 Looft de HEERE, mijn ziel
22/01/2017 T.Pikker Kollosenzen 3:12-14 Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden:….
15/01/2017 A.Nijburg Mattheüs 2:15 Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen
08/01/2017 B.Rietberg Filippenzen 2:5-9 Het Ware Offer
01/01/2017 L.Lise Romeinen 6:1-14 Het normale christelijke leven