Hieronder vind je een lijst met preken. De oude preken zijn hier te vinden.

Datum Voorgangeer Onderwerp
16/06/2024 D.J. Jansen 2 Timotheüs 3:10-17 Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer
02/06/2024 B.Rietberg Handelingen 15:14-18 Daarom, heilige broeders, deelgenoten van [de] hemelse roeping,
26/05/2024 R.Ham Galaten 5:2-24 en Efeze 5:1-21 Lekkende christen
19/05/2024 L.Lise Handelingen 2:1-13 Het werk van de HEILIGE GEEST in de gelovige
12/05/2024 W.Zwitser Mattheüs 11:20-30 Alles is Mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon [Hem] wil openbaren.
05/05/2024 A. van Wijnbergen Romeinen 15:5,7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
28/04/2024 A.Nijburg Psalm 114 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
21/04/2024 Kenneth J. Kerver 1 Koningen 18:21-40 Hoelang hinkt u nog op twee gedachten.
14/04/2024 B.Rietberg Romeinen 14:13-19 Met Christus gestorven en opgestaan, wandelen met HEM.
07/04/2024 D.van Genderen 1 Korinthe 15 De opstanding van de HEERE Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding
31/03/2024 E.Bruinenberg Handelingen. De prediking van de Opgestane HEER.
29/03/2024 L.Lise Johannes 18 en 19 De zes rechtszaken. Het kruis.
24/03/2024 B.Rietberg Romeinen 12:1,2 …dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke eredienst.
17/03/2024 A.Nijburg Exodus 12:1-14 God dienen zoals HIJ gediend wil worden.
10/03/2024 D.Wolbers Openbaring 5 Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen.
03/03/2024 C.Stier Exodus 2 In dien tijd werd Mozes geboren, en hij was schoon in Gods oog.
25/02/2024 W.Zwitser Deuteronomium 7:6-9 De Getrouwe God. De Amen.
19/02/2024 L.Lise Psalm 23 Afscheidsdienst Wiebe Spoelstra
18/02/2024 RL.Avakti De brief aan Efeze
11/02/2024 W.Jansen Psalm 19 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.
04/02/2024 B.Rietberg Lucas 19:11-24 Het pand (pond) u toevertrouwd.
28/01/2024 R.Schoorstra Deuteronomium 18:9-18 De HEERE GOD is anders. De HEERE GOD is Zichzelf.
21/01/2024 A.Wagenmakers Psalm 91 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
14/01/2024 T.Niemeijer Johannes 3:20-30 Hij moet wassen, ik moet minder worden.
07/01/2024 K.Maeyens Hebreeën 12:1,2 En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus,
31/12/2023 L.Lise 1 Petrus 1:10-21 …hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij [de] openbaring van Jezus Christus.
25/12/2023 L.Lise Johannes 1:1-14 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
24/12/2023 B.Rietberg 2 Korinthe 1:10 “…die ons uit een zo grote dood heeft verlost en zal verlossen; op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder zal verlossen;”
17/12/2023 A.Wagenmakers 2 Kronieken 20:18-24 Beloofd is beloofd
10/12/2023 W.Jansen Lucas 1:26-38 Deze zal groot zijn en Zoon van [de] Allerhoogste worden genoemd, en [de] Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven,
03/12/2023 C.Stier Genesis 32 “Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.”
26/11/2023 E.Bruinenberg Jozua 2 …,want de HEERE/JHWH, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden.
19/11/2023 R.Schoorstra 2 Korinthe 4:16-5:10 Opbouwen of afbreken; that’s the question.
12/11/2023 D.van Genderen 2 Korinthe 3:1-3,18 Lijkt u al een beetje op de HEERE Jezus?
05/11/2023 D.Wolbers Romeinen 8:18-30 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.
29/10/2023 S.Ketelaar Marcus 5:21-43 Wie is Jezus ?
27/10/2023 T.Niemeijer (Het Zoeklicht) Leven in de eindtijd Psalm 122 en Zacharia 12:1-6
22/10/2023 A. van Wijnbergen Hosea 1-3 “…en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!”
15/10/2023 E. Bruinenberg Jozua 1 ….want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.
08/10/2023 W.Zwitser Nehemia 2 De God des hemels zelf zal het ons doen gelukken, en wij, zijn dienaren, zullen ons opmaken en bouwen
01/10/2023 B.Rietberg 1 Petrus 1:6-12 Geloof
24/09/2023 L.Lise Romeinen 6_1-14 en Exodus 16:14-19 Weten en Doen. DABAR = Woord en Daad.
17/09/2023 B.Rietberg Mattheüs 26:30 En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg.
10/09/2023 A.Wagenmakers Psalm 22 Mijn God, mijn God, wáarom hebt ge mij vérlaten,
03/09/2023 L.Lise Efeze 1:1-6 …,die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus,
27/08/2023 F.Kram 1 Thessalonicenzen 4:13-18 Vertroost daarom elkaar met deze woorden.
20/08/2023 L.Lise 1 Korinthe 15:35-58 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.
13/08/2023 D.Wolbers Daniel 6 …en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieen en bad en loofde zijn God,
06/08/2023 W.Zwitser Johannes 17 Heilig hen door de waarheid: uw woord is de waarheid.
30/07/2023 D.Wolbers Daniël 3 …het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.
23/07/2023 L.Lise Lucas 16:19-31 Want wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig [huis], in de hemelen.
16/07/2023 RL.Avakti Romeinen 5:12-15 ….veel meer is de genade van God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is, overvloedig geweest over de velen.
09/07/2023 L.Lise Romeinen 6:1-14 Het Normale Christelijke Leven
02/07/2023 B.Rietberg Handelingen 13 …tot ons is het woord van deze behoudenis gezonden.
25/06/2023 D.Wolbers 2 Petrus 1:12-21 En [zo] hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven
18/06/2023 W.Jansen Nahum 1 Goed is Jahwe voor hen die ten dage der benauwdheid op hem vertrouwen, hen die tot hem de toevlucht nemen kent hij;
11/06/2023 D.van Genderen Lucas 15:11-32 ,want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.
04/06/2023 K.Zondervan 1 Koningen 18:16-24 Toen nu het ganse volk dit zag vielen zij op hun aangezicht en zeiden: Jahwe is God! Jahwe is God!
28/05/2023 W.Jansen Handelingen 19:1-7 Hebt u wel [de] Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?
21/05/2023 K.Remmerts Jesaja 55 en Johannes 7:37-44 Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!
14/05/2023 L.Lise Handelingen 1:1-11 Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn,
07/05/2023 W.Zwitser Filémon 1 “Onésimus (winstgevend, nuttig), die u vroeger van geen nut was, maar nu <én> voor u én mij zeer nuttig is,”
30/04/2023 A.Wagenmakers Johannes 6:22-39 Jezus zei tot hen: Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
23/04/2023 C.Stier Lucas 2:41-52 “Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van mijn Vader moet zijn?”
16/04/2023 B.Rietberg Leviticus 23:1-16 “…en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.”
09/04/2023 T.van Ommen 2 Timotheüs 1:7-10 Het Allergrootste nieuws: De HEER is Waarlijk Opgestaan.
07/04/2023 L.Lise Daniël 9:24-27 en Marcus 15:22-39 “…dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften;”
02/04/2023 E.Bruinenberg Exodus 33-9-11 Jozua (deel 2) De voorbereid op het volledig vertrouwen op de HEERE.
26/03/2023 B.Rietberg 1 Korinthe 15:20-28 “opdat het zal zijn: God alles in allen!”
24/03/2023 C.Stier Het Verborgen Hoofdstuk (Jesaja 53) (Israël en de Bijbel)
19/03/2023 D.Wolbers Openbaring 3:7-13 “Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt.”
12/03/2023 A.Nijburg Leviticus 9:1-6;20-24 “Daarom heiligt u, en weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God!”
05/03/2023 W.Zwitser Zacharia 4:1-11 Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn.
26/02/2023 S.Ketelaar Openbaring 1:9-20 De 8e brief. Herkennen we de stem van de HERE Jezus?
19/02/2023 L.lise 1 Koningen 13 “Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.”
12/02/2023 D.van Genderen Jesaja 24:1,12-14 Bekeer u tot MIJ met uw ganse hart.
05/02/2023 R.Schoorstra Daniël 1 Volhardend Geloof in de eindtijd
29/01/2023 E.Bruinenberg Exodus 17:8-16 en 31:18-32:35 Jozua = Jezus. De eerste levenslessen voor Jozua.
22/01/2023 JH.Meinema Psalm 105 “Toen Hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond Hij een man voor hen uit.”
15/01/2023 B.Rietberg 1 Korinthe 15:12-19 Leven uit de Genade
08/01/2023 W.Jansen Hebreeën 13:13-25 Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats,
01/01/2023 L.Lise 2 Johannes (dl2) Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in [het] vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist.
31/12/2022 L.Lise 2 Johannes Wie is “[de] uitverkoren vrouwe”?
25/12/2022 L.lise Micha 5:1-5 “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.”
18/12/2022 L.Lise Kolosse 2:16-3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
11/12/2022 A.Nijburg Efeze 4:1-16 ……naar de kracht (e’nergeia) , die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams,…..
04/12/2022 C.Stier Johannes 15:1-8 IK IK BEN de Ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.
27/11/2022 B.Rietberg Psalm 35:1-9 Twist, HERE, tegen wie met mij twisten, bestrijd wie mij bestrijden.
20/11/2022 L.Lise Judas 1 “…aan de geroepenen die in God [de] Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn:”
13/11/2022 D.Wolbers Openbaring 5 “Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen.”
06/11/2022 E.Bruinenberg Habakuk “De rechtvaardige zal leven op grond van geloof.”
30/10/2022 W.Jansen Hebreeën 13:1-12 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
23/10/2022 D.van Genderen Filippenzen 3:17-4:9 “En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.”
21/10/2022 T.Niemeijer Openbaring 12 en 13 De komende wereldleider.
16/10/2022 W.Jansen Hebreeën 13:10-14 “Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats,…”
09/10/2022 L.Lise Romeinen 8:12-23 “Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.”
02/10/2022 Tj.de Wit Mattheüs 25:1-13 Israël opnieuw de bruid.
25/09/2022 A.Nijburg Marcus 10:22-27 “Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het koninkrijk van God binnengaan.”
18/09/2022 AI Avakhti Titus 2:11 “Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen”
11/09/2022 L.Lise Genesis 42,45 en 50 Jozef in profetie
04/09/2022 B.Rietberg 1 Korinthe 10:1-13 deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen.
28/08/2022 D.Wolbers Openbaring 4:1-11 “Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, ….. Kom hier op….”
21/08/2022 A.Nijburg Marcus 10:17-22 …en hij viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?
14/08/2022 L.Lise Genesis 41 en 47 Jozef. Zijn Verhoging
07/08/2022 L.Lise Genesis 37 en 39 Jozef. Zijn vernedering.
31/07/2022 T.Niemeijer Handelingen 3:1-10 “En hij sprong op, ging staan en liep, en ging met hen de tempel binnen, terwijl hij liep en sprong en God prees.”
24/07/2022 B.Rietberg Hebreeën 1:1-2 De HEERE roept u.
17/07/2022 D.van Genderen 1 Samuël 30:1-6 “David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God.”
10/07/2022 JH Meinema Kolosse 1:1-14 “… om de Heer waardig te wandelen tot al [zijn] welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God..”
03/07/2022 C.Stier Lucas 15:11-32 De gelijkenis van de verloren zoon. (De jongste of de oudste?)
26/06/2022 D.Wolbers Openbaring 1:9-21 “…Ik ben de eerste en de laatste, en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid,…”
19/06/2022 W.Jansen Hebreeën 12:18-29 Naderen. Bent u ook genaderd?
12/06/2022 J.v.d.Schoot Openbaring 4:1-11 “… een Troon stond in de hemel en er zat Iemand op de Troon …”
05/06/2022 A.Nijburg Deuteronomium 33:2 Vuur. HÉT Levende WOORD; de HERE Jezus
29/05/2022 F.Kram Johannes 14:1-7 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
22/05/2022 B.Rietberg Jacobus 4:13-17 en 5:7-11 Hebt dan geduld, broeders, tot de komst van de Heer.
15/05/2022 A.Nijburg Numeri 9:1-14 Het is elke dag Pesach (Pasen).
08/05/2022 K.Remmerts 2 Koningen 4:8-37 “Vrouwen kregen hun doden door opstanding terug”
01/05/2022 L.Lise Galaten 6:11-18 ….maar of men een nieuwe schepping is.
24/04/2022 W.Jansen 1 Petrus 1:3-12 Een onuitsprekelijke en heerlijke Vreugde.
17/04/2022 A.Nijburg Genesis 32:22-32 Begrijpen wij wie de HERE Jezus is?
15/04/2022 L.Lise Hebreeën 9:11-28 Eeuwige Verlossing
10/04/2022 H.Kamphuis Mattheüs 24:6-14 “…. let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde;”
03/04/2022 D.Wolbers 2 Petrus 3:1-13 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen,
27/03/2022 T.van Ommen Lucas 23:33-43 Het Kruis der verlossing
20/03/2022 A.van Wijnbergen Jakobus 3:13-18. “De vrees voor Jahwe is de aanvang der wijsheid,”
13/03/2022 A.Nijburg Genesis 4 Het aanroepen van de HEERE. De twee wegen.
11/03/2022 C.Stier 2 Petrus 1:19 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven
06/03/2022 B.Rietberg Romeinen 8:18-30 God volvoerd Zijn Beloften
27/02/2022 A.Nijburg Genesis 1-3 Instructie voor het leven; bewerken en bewaren
20/02/2022 K. Remmerts Psalm 57 “, want mijn ziel zoekt toevlucht bij u;”
13/02/2022 S.Ketelaar Openbaring 21:1-8 Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,
06/02/2022 W.Mulder Lucas 13:10-17 Moest dan deze, …., die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?
30/01/2022 D.Wolbers Openbaring 1:1-7 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren;
23/01/2022 W.Jansen Hebreeën 12:12-17 “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging…”
16/01/2022 D.van Genderen 2 Kronieken 20 Oproep tot verootmoediging en gebed in crisistijd
09/01/2022 F.Kram Deuteronomium 11:8-12 …bestendig zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde.
02/01/2022 B.Rietberg Jesaja 7:14 De bijzonder (bovennatuurlijke) betekenis van de geboorte van de HERE Jezus
31/12/2021 L.Lise 1 Johannes 2:28-3:12 …….want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
26/12/2021 L.Lise Spreuken 8:22-31 De Wijsheid; De HERE Jezus Christus.
19/12/2021 J.v.d.Schoot Mattheüs 6:5-8 De binnenkamer.
12/12/2021 W.Jansen Hebreeën 12:3-11 “want wie de HEER liefheeft, die kastijdt hij,”
05/12/2021 S.Ketelaar Jesaja 33 De HEERE regeert.
28/11/2021 A.Nijburg Lucas 2:1-8 De Waarheid van Het Licht.
21/11/2021 H.Schouten Filippenzen 1:12-18 “In elk geval, …, wordt Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.”
14/11/2021 A.van Wijnbergen Psalm 22 “Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.”
07/11/2021 B.Rietberg Romeinen 1:1-4 “dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige Schriften”
31/10/2021 F.Kram Handelingen 8:26-39 Op zoek naar de WARE GOD.
29/10/2021 T.Niemeijer 2 Petrus 1:12-21 Het profetisch Woord hoogst actueel (Zoeklicht avond)
24/10/2021 L.Lise 1 Johannes 1 “…en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”
17/10/2021 D.Wolbers Genesis 13:1-13 Keuzes. “….en Abram riep daar de Naam van de HEERE aan.”
10/10/2021 H.Schouten Filippenzen 1:1-11 Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend,
03/10/2021 D.van Genderen Romeinen 11:1-26 God heeft (Israël) zijn volk niet verstoten.
26/09/2021 T.Niemeijer Genesis 9:8-17 Er is Hoop.
19/09/2021 S.Ketelaar Efeze 2:10,11 Hoe ben je verbonden?
12/09/2021 A.Nijburg Nehemia 8:1-13 Verlangen naar Zijn Woord
05/09/2021 W.Jansen Hebreeën 12:1-4 “Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs,….”
29/08/2021 B.Rietberg Genesis 24:10-14 De Grote Genade
22/08/2021 E.Bruinenberg 1 Petrus 2:1-10 De GEMEENTE; het lichaam van de HEERE JEZUS.
15/08/2021 D.van Genderen Openbaring 21 en 22:1-4 Een zeer hoopvolle toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
08/08/2021 P.Weigand Genesis 7:16 …..en de HERE sloot de deur achter hem.
01/08/2021 L.Lise Psalm 91 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.
25/07/2021 T. van Ommen Exodus 12:5-13 …en zonder bloedstorting is er geen vergeving.
18/07/2021 H.Schouten Filippenzen 1:1,2 ….genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
11/07/2021 D.Wolbers Judas 1:8-16 Vertrouw op de HERE Jezus
04/07/2021 W.Jansen Hebreeën 11:29-40 Een goed getuigenis van de HEERE gekregen.
27/06/2021 A.van Wijnbergen Openbaring 12:1-12 De zichtbare en de onzichtbare wereld
20/06/2021 T.Pikker Mattheüs 6:31-33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid
13/06/2021 B.Rietberg Romeinen 1:1,2 en 16:25-27 Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus,
06/06/2021 H.Kamphuis Leviticus 14:1-20 Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging.
30/05/2021 A.Nijburg Handelingen 1 en 2 Getuigen van de Opstanding van de Here Jezus
29/05/2021 C.Stier Mattheüs 24 In een Joodse context (Israël en de Bijbel)
23/05/2021 W.Jansen Handelingen 2 Deze Jezus. Het getuigenis van Petrus op de Pinksterdag.
16/05/2021 F.Kram Handelingen 1:1-12 Tussen hemelvaart en wederkomst
09/05/2021 HJ.Meinema 1 Samuël 1:1-28 Is uw leven voor anderen tot zegen?
02/05/2021 D.Wolbers Judas 1:1-7 “….met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.”
25/04/2021 H.Schouten Richteren 16:22-31 En Simson riep tot de HERE en zeide: Here Here, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God,
18/04/2021 T.Pikker Mattheüs 24 “En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt.”
11/04/2021 W.Jansen Johannes 21:1-19 Ware Liefde doet volgen.
04/04/2021 F.Kram Lucas 24:13-35 De Heere is waarlijk opgestaan
02/04/2021 L.Lise Johannes 19:16-37 Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus
28/03/2021 T.Niemeijer Genesis 22:1-4 “En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria,”
21/03/2021 D.van Genderen Filippenzen 3:17-16 “maar een ding doe ik:” Waar zijn wij op gericht?
14/03/2021 B.Rietberg Psalm 9 De toonzetting. Een toon van vreugde
07/03/2021 T.Pikker Mattheüs 23:37-24:14 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.
28/02/2021 L.Lise Lucas 24:13-35 ….dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!
21/02/2021 H.Schouten Richteren 16:4-21 Aan wie behoort ons hart?
14/02/2021 F.Kram 1 Korinthe 7:29-31 De tijd van jou leven is een geschenk van God
07/02/2021 W.Jansen Hebreeën 11:23-28 de smaad van Christus groter rijkdom achtte….., want hij zag op de beloning.
31/01/2021 S. Ketelaar Johannes 15:9-17 U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren,
24/01/2021 A.Nijburg Mattheus 2:19-3:12 Bereid de weg van de Heer
17/01/2021 B.Rietberg Jacobus 1:1-4 De Waarheid in de praktijk van het leven.
10/01/2021 L.Lise Leviticus 23:1-8 Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig
03/01/2021 W.Jansen Titus 2:11-15 In Christus is alles nieuw en Zijn Verschijning is nabij.
31/12/2020 L.Lise Efeze 6:10-20 Doet de hele wapenrusting van God aan,
27/12/2020 W.Jansen Lucas 2:25-35 Verwachting
25/12/2020 L.Lise Psalm 110 Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
20/12/2020 A.Nijburg Lucas 2:1-7 Van wie ben jij d’r een?
13/12/2020 H.Schouten Richteren 13:1-3 Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar
06/12/2020 B.Rietberg Hebreeën 11:24-27 Door het geloof …Mozes… want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.
29/11/2020 L.Lise Filippenzen 3:17-4:9 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten,
22/11/2020 S. Ketelaar Johannes 16:23-33 Vrede. Sjaloom. Gods beloften zijn waar.
15/11/2020 W.Jansen Hebreeën 11:22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten…..
08/11/2020 E. Bruinenberg Psalm 1 en 2 Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
01/11/2020 L.Lise Filippenzen 2:1-10 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
25/10/2020 H.Schouten Richteren 15:9-20 Simson een type van de HERE Jezus
18/10/2020 F.Kram Romeinen 13:11-14 In welke tijd leven we vandaag?
11/10/2020 J.v.d.Schoot Mattheüs 16:27-17:8 Als de MESSIAS in HEERLIJKHEID verschijnt.
09/10/2020 T.Niemeijer Openbaring 3:7-13 HEM blijven verwachten. (Zoeklichtavond)
04/10/2020 W.Jansen Hebreeën 11:20,21 Door het geloof zegende Izaak Jakob en Ezau ook aangaande toekomstige dingen.
27/09/2020 A. van Wijnbergen Deuteronomium 16:13-15 …die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.
20/09/2020 W.Jansen Hebreeën 11:8-19 Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd,
13/09/2020 D.Wolbers Openbaring 3:14-22 en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
06/09/2020 C.Stier Leviticus 23:23-25 zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.
30/08/2020 F.Kram Psalm 91 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
23/08/2020 B.Rietberg Johannes 12:20-38 “En Ik heb [hem] verheerlijkt, en Ik zal [hem] wederom verheerlijken.”
16/08/2020 T. van Ommen Psalm 2 De Koning Komt (de voetstappen zijn te horen)
09/08/2020 P.Weigand 3 Johannes Wat betekend het om in De Waarheid te wandelen.
02/08/2020 L.Lise Openbaring 11:19-12:12 En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam…
26/07/2020 D.Wolbers Openbaring 3:7-13 …; want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
19/07/2020 A.Nijburg Psalm 95 Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots onzes heils.
12/07/2020 B.Rietberg Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus,
05/07/2020 D.van Genderen Joel 2 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg!
28/06/2020 H.Schouten 1 Thessalonicenzen 1:1-4 Wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden,
21/06/2020 E. Bruinenberg Psalm 19 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
14/06/2020 A.Nijburg Psalm 33 Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE, een lofzang betaamt de oprechten.
07/06/2020 S. Ketelaar Johannes 17 En dit ís het eeuwige leven: dat zij ú kennen, de enige, de waarachtige God, én hem die gij gezonden hebt,- Jezus de Christus.
31/05/2020 A.Nijburg Exodus 19:1-6 Het Wekenfeest
24/05/2020 W.Jansen Handelingen 1:4-14 van Hemelvaart naar Hemelvaart
17/05/2020 H.Schouten Mattheüs 24:3-15 Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt, zal Ik de pest in uw midden sturen.
10/05/2020 L.Lise 2 Thessalonicenzen 2:1-17 indien – niet komt – het vertrek/de verdwijning – eerst